Všeobecné obchodné podmienky

8 minút čítania     Publikované: 17 December 2019

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi aplikácie SocialProof.sk

1. Základné ustanovenia

 • 1.1. „Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom SocialProof, ktorá je dostupna na stránke https://www.socialproof.sk. Hlavnou funkciou stránky je možnosť vygenerovania a zobrazovania notifikácií pre používateľov webových stránok.
 • 1.2. „Prevádzkovateľ“ je Tomáš Novák, IČO: 51842998, s miestom podnikania Kostolná 248/6, 900 24 Veľký Biel. Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, registrácia č. 140-22591. Prevádzkovateľ je neplatcom DPH.
 • 1.3. „VOP“ znamenjú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 • 1.4. „Zmluva“ znamená zmluvu, ktorú uzavrel Používateľ a Prevádzkovateľ, ktorej predmetom je možnosť využívať Aplikáciu Používateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
 • 1.5. „Používateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu (mimo Prevádzkovateľa).
 • 1.6. „Používateľský profil“ znamená neverejnú časť aplikácie, ktorá je prístupná Používateľovi po prihlásení sa do systému pomocou jeho zvolených údajov pri Registrácii.
 • 1.7. „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu používateľského mena a heslo, ktoré si Používateľ zvolil pri registrácii do Aplikácie.

 

2. Proces uzatvorenia zmluvy

 • 2.1. Používateľ pri registrácií súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Na tejto stránke sú zároveň dostupné tieto VOP.
 • 2.2. Za účelom uzatvorenia Zmluvy je Používateľ povinný pri registrácií uviesť svoju emailovú adresu, na ktorú bude Používateľovi zaslaný textový odkaz za účelom autorizácie.
 • 2.3. Po kliknutí (potvrdení) na autorizačný textový odkaz v emaily bude Používateľov účet schválený a zároveň tým súhlasí s prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • 2.4. Uzatvorením zmluvy vstupujú v účinnosť nasledujúce ustanovenia VOP.

 

3. Predmet zmluvy

 • 3.1. Prevádzkovateľ udeluje Používateľovi právo používať Aplikáciu za podmienok uvedených na webe a v rozsahu. ktorý prináleží jeho tarifu.
 • 3.2. Všetky majtekové práva ohľadom Predmetu zmluvy prináležia Prevádzkovateľovi..

 

4. Používanie aplikácie

 • 4.1. K používaniu Aplikácie je potrebný internetový prehliadač a prístup k Internetu.
 • 4.2. Na základe registrácie Používateľa môže po prihlásení pristupovať do svojho Používateľského účtu a dashboardu Aplikácie.
 • 4.3. Prístup k Používateľskému kontu je zabezpečený pomocou prihlasovacích údajov (email a heslo). Používateľ sa zaväzuje uchovávať mlčanlivosť ohľadom svojich prihlasovacích údajov a nezdieľať ich s tretími osobami.
 • 4.4. Používateľ má právo si zriadiť viac ako jeden Používateľský účet.
 • 4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi zablokovať alebo odstrániť Používateľský účet v prípade, keď ak sa Používateľ neprihlási do aplikácie dlhšie ako 6 mesiacov, alebo v prípade, kedy Používateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z VOP. Odstránením Používateľského účtu dojde k vymazaniu všetkých dát spojených s Používateľským účtom v rámci Aplikácie.
 • 4.6. Používateľ berie na vedomie, že môže dôjsť k dočasnému prerušeniu dostupnosti Aplikácie a to predovšetkým z dôvodu aktualizácie alebo údržby Aplikácie alebo tretími stranami. Tretími stranami sa rozumie Poskytovateľ hostingu, na ktorom Aplikácia beží.
 • 4.7. Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť alebo ju zneprístupniť z príslušnej domény https://www.socialproof.sk a to z akéhokoľvek dôvodu.
 • 4.8. Používateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie jednať tak, aby jemu ani Prevádzkovateľovi nevznikla žiadna škoda, neboli porušené práva tretích osôb a nedošlo k poruśeniu právnych predpisov alebo ochrany osobných údajov.

 

5. Chod aplikácie a databáza

 • 5.1. Používateľovi je zákazané vyvíjať činnosti, ktoré by mohli viesť k narušeniu funkčnosti, bezpečnosti alebo chodu Aplikácie.
 • 5.2. Prevádzkovateľ a Používateľ týmto súhlasia s tým, že akékoľvek údaje vložené Používateľom do databázy Aplikácie sa automaticky stávajú súčasťou databázy Prevádzkovateľa. Používateľ však týmto nezískava nárok na akékoľvek právo k databáze.

 

6. Zodpovednosť za škodu

 • 6.1. Uzatvorením zmluvy si Používateľ uvedomuje, že za úspechy alebo neúspechy plynúce z používania Aplikácie nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 • 6.2. Používateľ sa týmto vzdáva práva na náhradu akejkoľvek škody od Prevádzkovateľa v súvislosti s jeho povinnosťami plynúcimi z VOP.

 

7. Ochrana osobných údajov

 • 7.1. Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ využíva rôzne zabezpečovacie technológie k tomu, aby boli osobné údaje čo najlepšie chránené pred neoprávneným sprístupnením alebo zneužitím.
 • 7.2. Podrobné informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze:

 

8.  Reklamácia a technická podpora

 • 8.1. Všetky služby sú poskytované výlučne elektronicky. Predmetom zmluvy nie je dodanie tovaru, preto sa na Aplikáciu nevzťahujú ustanovenia zákona o reklamácií.
 • 8.2. Technická podpora Prevádzkovateľa je dostupná emailom na info@socialproof.sk

 

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • 10.2. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nebude to mať za následok neplatnosť Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok ako celku, ani iných ustanovení Zmluvy a VOP.
 • 10.3. Používateľ prehlasuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a význam všetkých ustanovení a doložiek mu bol vysvetlený. Zároveň v plnom rozsahu a bez výhrad ich prijíma, čo potvrdzuje odoslaním registračného formulára. Používateľ ďalej prehlasuje, že tieto VOP neobsahujú žiadne ustanovenie alebo doložku, ktoré by boli pre Používateľa nezrozumiteľné alebo zvlášť nevýhodné.
 • 10.4. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť. Zaväzuje sa však, že bude Používateľovi zmena VOP oznámená prostredníctvom emailu, na adresu, ktorú Používateľ vyplnil pri registrácií. Používateľ má v takomto prípade právo zmenené VOP odmietnuť. Tým však predmet zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľ zanikne vo výpovednej dobe - 1 kalendárny mesiac. Po tomto dátume bude Používateľský účet z databázy odstránený.
 • 10.5. Každá nová verzia VOP je vždy dostupná na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.socialproof.sk/page/vseobecne-obchodne-podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 16.12.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

Naposledy upravené: 17 December 2019

 Späť na blogové články